Textové pole: O Domově sv. Alžběty
Textové pole: Ze života v domově
Textové pole: Ubytování a stravování
Textové pole: Poskytovaná péče
Textové pole: Volnočasové aktivity
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Sestry alžbětinky
Textové pole: 	Klientům domova poskytujeme duchovní podporu podle jejich přání a potřeb. Mají možnost účastnit se bohoslužeb v klášterním kostele a ve stanovené dny také v kapli domova. Kaple se nachází v nové přístavbě a je zasvěcena Božímu Milosrdenství. Klienti ji využívají rovněž k tiché osobní modlitbě, ke společné modlitbě růžence, k adoraci eucharistického Krista nebo k poslechu náboženských písní v podání chrámových sborů.
	Prostřednictvím domácího rozhlasu mohou klienti poslouchat bohoslužby a společné modlitby sester. Těm, kteří si to přejí, kněz přináší na pokoj sv. přijímání. Klienti mají možnost sledovat vysílání křesťanských televizí NOE a TRWAM, účastnit se náboženských přednášek nebo požádat o duchovní rozhovor kněze či řeholní sestry. 
	Pamatujeme rovněž na duchovní potřeby klientů jiných vyznání a snažíme se zprostředkovat jim potřebnou duchovní podporu prostřednictvím představitelů příslušných církví.
	Doprovázíme klienty při nalézání smyslu utrpení, pomáháme jim vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a jsme jim nablízku v posledních hodinách pozemského života.
Textové pole: Duchovní podpora
Textové pole: Dobrovolnictví